* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .be, .nl